Pracovní smlouva: checklist pro zaměstnavatele

25. 10. 2015 Jitka Mihulková (Kmošková) Právo pro podnikání Pracovní právo

Dobrá pracovní smlouva by měla být dostatečně určitá, aby předcházela sporům a nejasnostem ve vztahu se zaměstnanci. Co to konkrétně znamená? Zde je 10 základních bodů, v nichž se v praxi chybuje.

1. Nezbytné náležitosti podle zákoníku práce

V tomto bodě většinou bývá všechno v pořádku a pracovní smlouvy v praxi téměř vždy obsahují základní náležitosti, jako je druh práce, místo výkonu práce a den nástupu do práce. Pozor, dnem nástupu do práce může být i sobota nebo neděle, bez ohledu na to, že fakticky zaměstnanec přijde do práce až v pondělí.

2. Doba určitá a neurčitá

Většina zaměstnavatelů nezapomene v pracovní smlouvě upravit dobu, po jakou bude trvat pracovní poměr, tedy zda se jedná o dobu určitou nebo dobu neurčitou. Není-li to upraveno nijak, platí, že se jedná o dobu neurčitou. V případě pracovní smlouvy na dobu určitou je také nezbytné kontrolovat, zda je s daným zaměstnancem uzavírána taková smlouva opakovaně a jak dlouho celkem pracovní poměr trvá. Je možné, že pokud jste přesáhli nejdelší povolenou dobu pro uzavírání pracovní smlouvy na dobu určitou (třikrát, pokaždé maximálně tři roky), pak se pracovní poměr automaticky překlopí na dobu neurčitou.

3. Zkušební doba

Zaměstnavatel má právo ujednat také zkušební dobu v délce až tří měsíců (v případě vedoucích zaměstnanců až šesti měsíců). Zkušební dobu v nějaké podobě zaměstnavatelům obecně doporučujeme, ovšem v době ekonomické konjunktury se setkáváme i s jejími úskalími, kdy sám zaměstnanec častěji využívá možnost skončit pracovní poměr těsně před koncem zkušební doby.

4. Pracovní cesty a pracovní pohotovost

Dále doporučujeme dohodnout si v pracovní smlouvě možnost vysílat zaměstnance na pracovní cesty. Není-li to nijak upraveno, nelze po zaměstnanci pracovní cestu požadovat bez jeho souhlasu. Obdobné pravidlo, a tedy i doporučení, platí pro sjednání pracovní pohotovosti, pokud to vyžaduje daná pracovní pozice.

5. Používání služebního vozidla a telefonu

Má-li zaměstnavatel v úmyslu poskytnout zaměstnanci k užívání například vozidlo nebo mobilní telefon, doporučujeme doplnit do pracovní smlouvy i podmínky takového užívání. Je totiž rozdíl, zda ujednáte jejich užívání pouze pro výkon práce, nebo také k osobnímu užití.

6. Zaměstnanecké dílo

Zaměstnavatelé často podceňují (a to zejména ve výrobní sféře) zaměstnance ve vytváření zaměstnaneckých děl podle autorského zákona. Vytvoří-li zaměstnanec takové dílo, zaměstnavatel si v pracovní smlouvě může ujednat možnost postoupení majetkových práv k danému dílu třetím osobám bez souhlasu zaměstnance/autora.

7. Odvolání vedoucího zaměstnance

Jedná-li se o zaměstnance ve vedoucí pozici, pak doporučujeme upravit si možnost jeho odvolání za účelem nevyplácení odstupného při ukončení pracovního poměru. K tomu ale více v samostatném článku.

8. Důležité informace pro zaměstnance

Zákoník práce také stanoví zaměstnavateli povinnost seznámit zaměstnance s některými skutečnostmi dle § 37 zákoníku práce, jako je délka dovolené, rozvržení pracovní doby, výpovědní doba, termín vyplácení mzdy nebo platu, údaje o kolektivní smlouvě apod. Zaměstnavatel nemusí tyto informace nutně dávat do pracovní smlouvy a už vůbec v pracovní smlouvě nemusí být dohoda na těchto skutečnostech, nýbrž obecně doporučujeme, aby buď odkázal na samostatný dokument (který obsahuje dané informace a je předán zvlášť), nebo v pracovní smlouvě doplnil ustanovení, ve kterém zaměstnance s těmito informacemi seznámí (tj. jednostranně oznámí).

9. Mlčenlivost

Mezi další neobvyklé, avšak dle našeho názoru důležité, ustanovení v pracovní smlouvě patří dohoda o mlčenlivosti – tedy zejména bližší vymezení chráněných informací. Povinnost mlčenlivosti zaměstnavatelé často řeší v rámci interních předpisů, ovšem takový postup je nesprávný (s ohledem na vyjádření veřejného ochránce práv). Mlčenlivost je potřeba upravit tak, aby pokrývala všechny nezbytné oblasti, ale zároveň aby se nedostala do rozporu s povinnostmi daného zaměstnance.

10. Mzdový výměr zvlášť

V pracovní smlouvě nedoporučujeme ujednávat mzdu - praktičtějším řešením pro zaměstnavatele je stanovit mzdu v mzdovém výměru. Výhodou je možnost rozhodnutí zaměstnavatele o změně mzdy jednostranně bez souhlasu zaměstnance. Samozřejmě ale existují pracovní pozice a zaměstnavatelé, kdy naopak dává smysl mzdu sjednat v pracovní nebo dokonce jiné, například manažerské, smlouvě.

Více z pracovního práva

Pokud se vám jeví správné nastavení pracovní smlouvy jako komplikované, neváhejte se na nás obrátit. Pracovní smlouvu podle vašich požadavků připravíme na míru.

Potřebujete odborníka na pracovní právo?

Pomáháme předcházet pracovněprávním sporům, případně je rychle vyřešit. 

Zastoupíme vás při jednání s odbory, vyjednávání kolektivní smlouvy nebo ukončení pracovního poměru. Podrželi jsme zaměstnavatele i v takových situacích, jako je hromadné propouštění.

Obraťte se na nás

Ozvěte se nám