Veřejné zakázky

Pohlídejte si u veřejných zakázek kvalitu a zohledněte vedle ceny také například environmentální a sociální dopady zakázky.

Důraz na kvalitu při výběru dodavatele

Ve snaze vyhnout se potenciálním sporům rezignují často veřejní zadavatelé na možnosti zohlednit vedle ceny také kvalitu nabídnutého řešení. Výsledkem bývá řešení nehospodárné nebo nevyhovující všem potřebám zadavatele. Ten má přitom možnost zvolit kritéria, jaká potřebuje, a dokonce kritéria environmentální a sociální

Mnohde se to daří. V Mostě nebo v Semilech například dodavatelé stavebních prací pro město musejí zaměstnat daný počet lidí dlouhodobě evidovaných na úřadu práce. Městský úřad v Uherském Hradišti se zase rozhodl nakupovat nábytek z FSC-certifikovaného dřeva. Znamenalo to více práce se zadáním zakázky, ale výsledek za to stojí. 

Podle zákona o zadávání veřejných zakázek (134/2016 Sb.) je zadávání zaměřené na kvalitu v pořádku. Zákon zavazuje zadavatele hodnotit nabídky podle jejich ekonomické výhodnosti, která je zpravidla výslednicí hledisek ceny a kvality. Za účelem získání kvalitního výstupu může zadavatel také stanovit pevnou cenu a hodnotit pouze kvalitu nabízeného plnění.

Co pro vás můžeme udělat: 

1. Připravíme vám strategii pro veřejnou zakázku

Doporučíme volbu nejvhodnějšího zadávacího řízení, vypracujeme smlouvu s dodavatelem a zadávací dokumentaci vč. všech příloh. Pomůžeme vám nastavit kritéria kvality plnění, abyste nemuseli sáhnout po nejnižší ceně. 

  • Na zadávání veřejných zakázek spolupracujeme s městskou částí Praha 3,  Žďárem nad Sázavou, Ostopovicemi a dalšími městy.

2. Zadministrujeme zakázku od začátku do konce

O vaši zakázku se postaráme od přípravy profilu zadavatele, předběžného oznámení, protokolu o otevírání obálek, protokolu o posouzení splnění kvalifikačních předpokladů, zprávy o posouzení a hodnocení nabídek až po oznámení o výsledku zadávacího řízení. 

  • Všechny zakázky, které jsme takto administrovali, obstály v přezkumu auditních a kontrolních orgánů. Šlo například o výběr provozovatele vodovodu a kanalizace, zakázku na svoz a likvidaci komunálního a tříděného odpadu nebo na pojištění městské části. 

3. Zastoupíme vás ve sporech před soudy či ÚOHS

Poskytujeme právní zastoupení při soudním řízení před Krajským soudem v Brně a Nejvyšším správním soudem či při přezkoumání úkonů u Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže.

4. Opravíme slabá místa ve vašich smlouvách s dodavateli

Neplní vybraní dodavatelé své závazky ze smluv řádně a včas? Provedeme audit vašich používaných smluv a navrhneme jejich nezbytné úpravy tak, aby dodavatelé nesli větší odpovědnost za výsledek své práce. 

5. Interní směrnice pro zadávání 

Zpracujeme pro vás vnitřní předpis pro zadávání konkrétního typu veřejných zakázek. 

  • Zadávací postupy s námi konzultovali úředníci magistrátu města Brna, Hranic na Moravě nebo Rožnova pod Radhoštěm.

6. Uspořádáme školení na míru vašim zaměstnancům

Ze školení si odnesete  praktický návod, jak zadávat odpovědně a se zaměřením na kvalitu, a to od zadávacích podmínek po hodnotící kritéria. Na příkladech ukážeme, jaké kvalitativní, sociální nebo environmentální parametry můžete jako zadavatel zohlednit, co u nich hodnotit a čemu se raději vyhnout. 

„Uvědomili jsme si, že východiskem pro hodnocení veřejných zakázek nemusí být pouze cena či technická kritéria, ale že můžeme hodnotit i sociální či ekologický aspekt, který firma v rámci zakázky nabízí. Nyní bychom si rádi zařazení takových kritérií vyzkoušeli na nějaké menší zakázce tak, abychom získali v této oblasti reálnou zkušenost.

Zdeněk Navrátil, Starosta Žďáru nad Sázavou o našem školení

Ozvěte se nám

Do dvou pracovních dnů vám pošleme nástin předpokládaných kroků a nabídku právních služeb. Kontaktujte Jiřího Nezhybu: +420 775 154 073, jiri.nezhyba@fbadvokati.cz

Co ještě umíme

  • Rozumíme argumentům Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže a jeho rozhodovací praxi. Víme, co je účelem zadávacího řízení a jak tohoto účelu dosáhnout. Všechny naše návrhy na přezkoumání veřejných zakázek u ÚOHS byly shledány důvodnými.
  • Školíme a radíme, jak zveřejňovat smlouvy podle zákona o registru smluv. Proškolili jsme více než 800 úředníků a současně samostatně 15 českých měst.
  • Náš advokát Pavel Černý je bývalým členem Legislativní rady vlády. Dnes zastupuje Českou republiku ve výboru OSN pro dodržování Aarhuské úmluvy.
  • Podíleli jsme se na konečné podobě platného správního řádu, stavebního zákona i dalších veřejnoprávních předpisů.
  • Jsme nejúspěšnější českou advokátní kanceláří na přezkumy nezákonností v územních plánech.  V letech 2006-2012 jsme u Nejvyššího správního soudu dosáhli zrušení 26 územních plánů nebo jejich částí a nově před krajskými soudy jsme jich zrušili další více než desítku.
  • Opakovaně jsme prováděli kontrolu transpozice evropských směrnic do práva České republiky a jejich implementace v praxi (například směrnice o službách, o obalech, o národních emisních stropech pro některé látky znečišťující ovzduší, o nakládání s odpady z těžebního průmyslu a další).

Reference

„Na firmu Frank Bold Advokáti jsme se obrátili proto, že dlouhodobě prosazuje férové a správné fungování veřejné správy. Školení bylo inspirující a velkým přínosem byla i interní diskuse, kterou probírané téma vyvolalo. Pochopili jsme důležitost kvality projektu, byla nám poskytnuta doporučení jak lépe organizovat výběrové řízení a výrazně jsme se posunuli v oblasti „síly smluvní dokumentace“ z hlediska investora.“

František Smolka, Předseda představenstva městské firmy EKOLTES Hranice

„S prací kanceláře Frank Bold jsme byli velmi spokojeni. Právní služby v oblasti software včetně konzultace složitějších případů byly vždy na vysoké úrovni. Ocenili jsme individuální přístup, profesionalitu a ochotu se přizpůsobit měnícím se podmínkám.“

Kateřina Vokřínková, Impact HUB Praha

 

 

Ozvěte se nám