Smlouva obce s developerem

Pomáháme obcím vyjednat dohody s developery tak, aby nová výstavba byla přínosem pro obec a její občany a aby developer nesl část nákladů, které obci v důsledku záměru mohou vzniknout.

Due diligence investičního záměru z hlediska střetů zájmů v území

Na základě informací o plánovaném záměru a jeho umístění v konkrétní ploše provedeme analýzu situace a vyhodnotíme: 

  • možná rizika záměru z hlediska jeho umístění do území, souladu s územním plánem a územně plánovacími podklady
  • možnosti dotčených vlastníků sousedních pozemků napadat záměr a rizika s tím spojená (procesní postavení v navazujících řízeních, možnost rušit UP atd.),
  • sporné parametry záměru z hlediska složkových předpisů a možných kroků dotčených orgánů státní správy nebo dotčené veřejnosti

Výsledkem bude analýza rizik, jejich seřazení z hlediska procesu povolování a závažnosti a doporučení strategie řízení právních a procesních rizik.

Smlouva o spolupráci s developerem, plánovací smlouva

Pokud by investiční záměr umísťovaný na území obce vyžadoval změny územního plánu, vyvolával investice do infrastruktury nebo do dalších kompenzačních opatření, vypracujeme pro vedení obce analýzu záměru z hlediska možností vyjednávání s developerem, navrhneme vyjednávací strategii a vhodné právního řešení, povedeme nebo se zúčastníme jednání s developerem, zajistíme vytvoření právně bezvadných smluv (plánovací smlouvy, „developerské“ smlouvy). Pohlídáme, aby případná změna územního plánu nebo další kroky zúčastněných stran v rámci povolovacích procesů byly v souladu se zákonem a stanovisky dotčených orgánů. 

Výsledkem bude právně bezvadná plánovací nebo „developerská“ smlouva, která vám zajistí, že výsledná podoba záměru bude přijatelná pro obec a její občany a že se investor bude podílet na nákladech, které obci v důsledku záměru mohou vzniknout v souvislosti například se zvýšením počtu obyvatel nebo nárůstu dopravy.

Usnadníme pořízení změny územního plánu

Jsme schopni na odborné úrovni komunikovat s pořizovatelem, pokud je jím úřad územního plánování, případně podle okolností můžeme doporučit zajistit pořízení změny ÚP prostřednictvím tzv. létajícího pořizovatele, kteří mohou zaručit rychlejší a jednodušší pořízení změny ÚP než úřady.

Na základě odborné právní argumentace opřené o judikaturu pomůžeme překonat některá úskalí, jako je např. nedostatečně odůvodněná stanoviska dotčených orgánů. Případně vadná stanoviska lze právně zpochybnit, podnětem k výkonu státního dozoru, případně i soudně – je proto klíčové řešit případná rizika okamžitě v procesu pořizování změny, aby na jejich základě soud v budoucnu nekonstatoval nezákonnost změny ÚP.

Výsledkem bude nejen usnadnění a zrychlení procesu pořizování změny ÚP, ale také snížení rizika soudního napadení změny. Schválená změna ÚP umožní realizaci plánovaného záměru a bude natolik kvalitní, že na minimum snížíme riziko úspěšného soudního napadení změny ÚP.

Ozvěte se nám

Do dvou pracovních dnů vám pošleme nástin předpokládaných kroků a nabídku právních služeb.

Napište nám nebo zavolejte

Reference

„Frank Bold Advokáti je profesionální tým právníků s širokým záběrem. Jejich výstupy byly snadno pochopitelné a celková komunikace probíhala na výbornou. I díky jejich práci spojené s místním referendem v naší městské části se nám podařilo udržet výhodnou dohodu s developerem."

Michal Biskup, místostarosta Městské části Praha-Vinoř

„Na Frank Bold Advokáty jsme se obrátili, protože to jsou experti na územní plánování. Advokátní kancelář nám pomohla ubránit náš územní plán před šikanózními žalobami a potvrdilo se, že jsme při pořízení územního plánu nic nezanedbali.“

Josef Bazala, starosta Starého Města

S Frank Bold Advokáty spolupracujeme rádi díky jejich profesionálnímu a aktivnímu přístupu. Po dlouhá léta jsme se, zdánlivě marně, pokoušeli zabránit výstavbě obří komerční zóny na vysoce kvalitní zemědělské půdě v blízkosti naší obce, což by negativně postihlo obec a její občany. Letos jsme dosáhli průlomu, když byla plocha této zóny rozhodnutím soudu vymazána z územního plánu sousední obce. A zásadní zásluhu na tom mají právě Frank Bold Advokáti a jejich znalosti stavebního práva a územního plánování. Kromě toho oceňujeme i jejich operativnost a osobní přístup k řešení všech otázek s touto problematikou spojených. Spolupráci s touto společností v dané oblasti musíme každému doporučit.“

Jiří Kappel, starosta obce Dobřejovice

„Frank Bold Advokáti nám pomohli v otázkách územního plánování a stavebního řízení. Je to spolehlivá a odborná firma."

Stanislava Ecklová, starostka Obce Mokrovraty

 

Naše zkušenosti

Jsme nejúspěšnější českou advokátní kanceláří na soudní přezkum územních plánů. Dosáhli jsme zrušení více než 40 nezákonných územních plánů nebo jejich částí.

U Nejvyššího správního soudu jsme s nadprůměrnou úspěšností zastupovali klienty ve více než dvou stech případech.

Připravujeme pro několik pražských městských částí strategii pro jednání a účast v řízeních k rozšíření letiště Václava Havla.

Obci Dobřejovice se s naší pomocí podařilo u soudu zrušit změnu územního plánu sousedících Čestlic, kde byla plánována výstavba takřka dvacetihektarové nákupní zóny přímo u dálnice D1, ovšem na nejkvalitnější zemědělské půdě.

Městu Sušice jsme pomohli před soudem obhájit omezení výstavby velkých obchodních center, které má napomoci zachování živého městského centra.

Pro společnost GALA a.s., jsme zrušili část územního plánu Prostějova, který ohrožoval její podnikání, když nebral v úvahu existenci výrobního areálu společnosti a místo něj do budoucna počítal s obytnými domy.

Pro městskou část Praha - Vinoř jsme připravili místní referendum, díky kterému se podařilo udržet výhodnou dohodu s developerem.

Podařilo se nám uchránit panorama Olomouce od plánované výškové stavby v kampusu Moravské vysoké školy. Krajský úřad Olomouc dal za pravdu našemu odvolání proti udělenému územnímu rozhodnutí.

Naši právníci mají zkušenost s vyjednáváním s managementem nadnárodních společností k investicím na zelené louce. Právníci týmu se například v zastoupení dotčených vlastníků účastnili vyjednávání k umístění záměrů firmy Hyundai v Nošovicích a TPCA Kolín v rámci CSR těchto firem, kde jsme docílili omezení negativních vlivů na obyvatele a životní prostředí.

V zastoupení klientů jsme se účastnili jednání týkajících se dopravních a infrastrukturních projektů, např. žaloba skupiny obcí na Politiku územního rozvoje nebo žaloby skupiny obcí na ZUR Jihomoravského kraje a navazující právní kroky.

V zastoupení žalobce jsme úspěšně vymohli náhradu škody na zdraví od hutní firmy Arcelor Mittal.

Pro klienty řešíme kauzu rozšíření letiště Vodochody, které chce investiční skupina Penta povýšit na mezinárodní letiště.

V zastoupení patnácti navrhovatelů jsme u soudu zrušili Aktualizaci územního plánu města Brna, která nedůvodně a nesrozumitelně na území celého města měnila podmínky pro výstavbu.

V zastoupení čtrnácti jihomoravských obcí, s cílem zachovat jejich rozvoj, jsme u Nejvyššího správního soudu dosáhli zrušení celých Zásad územního rozvoje Jihomoravského kraje. 

Naši partneři

Spolupracujeme s odborníky i firmami, které mají zkušenosti v oboru.

 

 

 

Stáli jsme u zrodu České rady pro šetrné budovy a nyní jsme jejími
dlouholetými právními partnery.  V minulém roce jsme společně udělali sérii seminářů s tématem šetrných staveb pro veřejnou správu.

Společně s Univerzitním centrem energeticky efektivních budov jsme vytvořili technický a právní harmonogram výstavby pro stavbu a rekonstrukci veřejných budov, stáhněte si ho na adrese:
http://www.fbadvokati.cz/ke-stazeni/harmonogram.pdf

Ozvěte se nám